Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden:

Hier volgen mijn Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer:
De natuurlijke of rechtspersoon in zijn hoedanigheid van bij beroepsvereniging VBAG aangesloten coach/therapeut/trainer, die diensten aanbiedt op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.
Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer mondeling of schriftelijk opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden. Onder Opdrachtgever wordt eveneens Cliënt verstaan.
Cliënt:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of therapie.
Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Overeenkomst:
Elke mondelinge of schriftelijke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Beroepsvereniging VBAG: Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten als coach en/of therapeut.
2. Opdrachtgever gaat akkoord met algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen
Coach/Therapeut voeren hun diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels en achten zich gebonden aan het Klachtenreglement van de VBAG dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en tuchtrechtspraak. Zie de klachtenregeling elders op deze website.

Artikel 4 – Tot standkoming van de overeenkomst
1. Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.
3. De Overeenkomst komt tot stand door koop via internet.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
2. Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan.
3. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6 – Honorarium en kosten
1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat -tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
2. Alle honoraria in de zakelijke wereld, zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals BTW alsmede exclusief reis- en andere kosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.
5. Alle Therapieën zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gesteld termijn na schriftelijke aanmaning.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 8 – Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en therapeutische trajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit zal opdrachtnemer 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

Artikel 9 – Overmacht
Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 11 – Geschillen
1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien Opdrachtgever c.q. Cliënt en Opdrachtnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, worden zij gestimuleerd door de vereniging dit geschil in overleg op te lossen. Als dit niet lukt, kan de klacht worden overgedragen aan de mediator/klachtenbemiddelaar; deze velt geen oordeel, maar zal trachten beide partijen tot een overeenkomst te laten komen.
3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, biedt de vereniging de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter.

Vastgelegd te Noorbeek, versie d.d. 24 juli  2019.

Afspraken behandelingen
Therapie is een gezamenlijk proces dat alleen succes kan hebben als beide partijen zich ten volle op een positieve manier inzetten. De behandeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat de cliënt en de behandelaar vrij om de behandeling op elk gewenst moment te beëindigen. Het is de cliënt bekend wat de kosten voor de behandeling zijn. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer jezelf vooraf. Bij beëindiging van de behandeling blijven de geheimhouding en de betalingsverplichting van kracht.

Als je jouw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan altijd ruim van te voren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Als je binnen de 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, kan deze aan je doorberekend worden. Als er herhaaldelijk sprake is van te laat/te veel afgezegde afspraken, kan dit leiden tot een opzegging van de behandelovereenkomst.

Bijzondere bepalingen
De praktijk heeft een vervangingsregeling met een collega therapeute, die vanuit dezelfde visie/achtergrond werkzaam is. Bij eventuele ziekte of vakantie kan zo vervanging worden geboden.